Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.

News

  • Sorteidas da persungas d'instrucziun ed assistenza da classa
  • Fegn onn da scola 2023/24

Per la fegn digl onn da scola 2023/24 ans bandungan las persungas d'instrucziun suandontas: Cornelia Candreia (mussadra), Severine Dedual (scolasta da classa scalem primar), Domenica Steier (scolasta da classa scalem primar), Aurelia Schmidlin (scolasta da classa scalem superiour) e Kathrin Riederer (pedagoga curativa scalem superiour).

  • Construcziun nova tgesa da scola Grava
  • Scumanzamaint da biagier stad 2024

Igl project "Construcziun nova per la tgesa da scola per la scoligna e la primara incl. sanaziuns digl bietg polivalent a Grava Savognin" cumpeglia ena restructuraziun ed amplificaziun extendeida digl cumplex existent. A madem taimp vign er igl bietg polivalent sano parzialmaintg. Cotras survign Surses ena tgesa da scola conforma agl taimp tgi corresponda agls basigns digls unfants e dallas persungas d'instrucziun. Las lavours da construcziun èn planisadas a parteir dalla stad 2024. Ins chinta tgi cozzan dus onns.

Termins

Icon Kalender
glindesde 01. fanadour 2024 anfignen venderde 09. avost 2024

Vacanzas da stad

glindesde 12. avost 2024

Amprem de da scola digl onn da scola 2024/25

gievgia 15. avost 2024

Nossadonna d'avost

glindesde 07. otgover 2024 anfignen venderde 18. otgover 2024

Vacanzas d'aton

venderde 01. november 2024

Numnasontga

Pasca

La dumang bod èn 39 unfants da scoligna cun lour mussadras sa mess sen veia a tschartger igls nias da Pasca. Adegn bagn siva igls munts da strom tgi la glioir da Pasca veva pers. La veia ans ò mano a La Nars e siva se d'ena senda sur en pro da lozza. En unfant siva l'oter catta igl nia da Pasca tgi el ò sez zambergea e tgi la glioir da Pasca veva ossa amplania cun blers dultschems. Tar la marenda communabla dastgan igls unfants magler igls ovs da tschigulatta gustous. Schi quieta è ena marenda cun prest 40 unfants anc darar stada. Cuntaints e cun en vainter plagn ischans ans mess sen veia anavos an scoligna. Igls calzers vainsa stuia lascher oravant. Igls pros da lozza on laschea fastezs. 

Viadi - deis da project da religiun terza superioura

La dumang, igls 21 da mars 2024 èn 3 mats, 5 mattas, la catecheta Sibylla Demarmels e l’accumpagnedra Maria Pia Signorell partias cun taxi Jäger vers Berna. Plagn marveglias e cun spira tensiun èn las scolaras ed igls scolars sa legros sen chels dus deis. Scu amprem stava ena viseta ainten la tgesa dallas differentas religiuns a Berna segl program.
Otg cuminanzas religiousas practitgeschan la convivenza sot en tetg ed igl dialog cun la publicitad. Las scolaras ed igls scolars on dastgea antrar ainten ena moschea, aint igl taimpel hinduissem, aint igl taimpel digls buddists ed ainten la baselgia digls catolics-refurmos ed antiopeans-ortodox.

Sessour vainsa gia ena guida tras igl martgea vigl da Berna.

Igl martgea da Berna ans ò plaschia fitg bagn. L’ora era er fitg bela, uscheia vainsa propa savia galdeir chesta guidada tras igl martge vigl da Berna.

Durmia vainsa aint igl albiert per la giuvententa a Berna.

Igls 22 da mars siva d’en bung ansolver ischans partias vers Sachseln per visitar la tgavorgia da frater Niclo. Chella tgavorgia è fitg impressiunonta. Siva d’aveir visito la tgesa e la tgaplotta da frater Niclo, vainsa fatg ena curta meditaziun ed ischans ans ragurdos da sia decisiun da veiver scu eremit.

Sessour ischans partias vers Nossadunnang. La clostra ans ò fatg gronda impressiun cun sia immensa surfatscha e cun tants maletgs.

Tot cuntaints ischans la seira turnos puspe anavos an nossa patria Surses. Chels dus deis pero, nironsa anc dei a tigneir an buna memorgia.

QReading – giuvenils recumondan codeschs a giuvenils

Collaboraziun biblioteca - scola

La biblioteca populara Savognin e scolaras e scolars dalla 2. superioura dalla scola Surses preschaintan en project communabel per la promoziun da liger. Igl project sa nomna QReading, mess ansemen digl „QR-code“ e digl pled engles per liger „reading“.

Scu funcziunescha igl QReading?

Las scolaras ed igls scolars tschernan en codesch dalla biblioteca. Els ligian el e produtgeschan en curt film creativ sur digl codesch. Igls films da max. 2 min. rachintan ensatge digl cuntign digl codesch u er dall‘atgna impressiun dall‘istorgia. Igls codeschs tscharnias digls giuvenils èn etichettos cun en QR-code ed èn da cattar an biblioteca. Per vurdar igl film ins dovra simplamaintg en apparat per scannar igl QR-code.

Igls interessos survignan uscheia en‘ invista e mademamaintg ena recumandaziun digl codesch. Igls films dessan far gost agl contemplader da liger igl codesch tgi vign preschanto.

Fegnameiras digl QReading

Egna dallas fegnameiras principalas digl QReading è da lantscher discussiuns sur dalla litteratura tranter igls giuvenils ed antras chegl da sviglier igl interess e la mutivaziun da liger. Igl QReading geida agls giuvenils da tscherner en codesch tenor las sias preferientschas e dat mademamaintg ena invista ainten la gronda varietad dalla litteratura da giuvenils.  

Alla biblioteca dat igl project l’occasiun da sa mussar d’ena vart moderna ed innovativa, da cumbinar igl liger tradiziunal cun elemaints da medias modernas, simultan savagn nous intervigneir igls interess da liger digls noss giuvenils.

Collaboraziun surregiunala

Igl project è nia elaboro da bibliotecaras dallas suandontas quatter bibliotecas; Büecher-Huus Mels-Sargans-Flums, Bibliothek Niederurnen, Biblioteca Casa de Mont Laax, e Bibloteca populara Savognin. Cunchegl tgi quatter bibliotecas èn involvadas aint igl QReading, è la somma dallas producziuns er bel gronda. Uscheia èn gio ossa nia produtgias radond 55 films da 90 scolaras e scolars dalla 6. classa primara anfignen la 3. superioura. An la biblioteca populara Savognin èn actualmaintg da cattar 31 films produtgias da scolaras e scolars dallas differentas scolas. Igl project vign cuntinuo cun las scolas participadas ed uscheia dattigl adegna daple recumandaziuns da giuvenils per giuvenils ainten la nossa biblioteca.

Igl QReading è en project per classas da scola. Ma i dat er la pussebladad per mintgign tgi ligia gugent e tgi recumandess gugent igl codesch da tarmetter en film alla biblioteca e las responsablas dalla biblioteca integreschan chel aint igl QReading.  

Igl facit dalla scola

Las scolaras ed igls scolars on gia grond plascheir da pudeir liger codeschs tenor gost e da crear agens films. Igl masditg tranter liger classic e la lavour agl computer ò mutivo igls giuvenils da sa fatschentar intensivamaintg cun la litteratura tscharneida e cugls sies cuntigns. Ord vista dalla scola è igl project digl tottafatg gartagea.

Calonda mars

Er chest onn on las scolaras ed igls scolars dalla Scola Surses fatg belas flours per calonda mars.
Per far ena tala flour dovrigl en feildarom da circa 30 centimeters, palpieri da seida, en cural ed en gummi per farmar l'antiera tgossa egn ve da l'oter. Las flours da calonda mars decoreschan alloura igls tgars, igls talatgs, las brunsignas, las stgellas e las plompas da calonda mars. I dovra en tant anschign per faldar igls figls.
A Bivio ègl tradiziun tgi vign er anc canto canzungs da calonda mars. Tiers tgi Maria Pia è gio divers onns pensiunada è ella stada pronta dad exercitar las canzungs cun las scolaras ed igls scolars da Bivio, Sur e digls Mulegns.
Las tratgas tradiziunalas da calonda mars von da pizochels rasanos anfignen tar chicken nuggets cun pommes. 

Speragn tgi igls unfants vignan da scatscher igl anviern cun stgellas e plompas. 

Sport facultativ - marton eingiadines 2024

La dumang digl 54avel maraton da skis engiadines ò Taxi Jäger spitgia punctualmaintg allas 06.00 las
13 curaschousas scolaras e scolars e quatter persungas d’instrucziun mutivadas. Anc era l’ora quietta, ma la prognosa lascheva spitgier en'aventura. Ins era betg malcuntaint tgi la stretga digl mezmaraton era 8 kilometers pi curta, perchegl tgi igls lais dalla Nagiadegn’ota n’eran betg schalos avonda.

Strousch rivos agl li da partenza improviso a Silvaplana ègl antschet a neiver. Pero la nossa detschertadad ed igl plascheir davantor n’ò chegl betg disturbo. Impressiunos digl domber da passlunghists e digl cunfar hectic avant la partenza ischans igl amprem ias ainten la tenda ans scaldar, vagn ans mido e vagn laschea sfular igls profis sen la loipa. Gio bagnspert ògl valia er per nous da metter las nossas tgossas ainten las taschas e d’ans parager per la partenza.

Curt avant las 10.00, igls profis eran prest agl final, ègl sto finalmaintg er per nous schi gliunsch. Igl navem era ossa nia pi intensiv. Igl vent zuflava aint per la fatscha e la fardaglia e bletschira piztgiva ve dalla nossa detta.  

Siva 13 kilometers, noua tg’ins saveva betg propi schi fetscha plascheir u sch’ins duess smaladeir, on prest tot las scolaras e scolars contanschia igl final. Ena scolara leva sur mort e fegn far la cursa, ò pero stuia conceder curt avant la partenza tgi ella seia malsanga. Tot las otras scolaras e scolars èn cun en surreir e blera luschezza (schinavant tg’ins ò savia veir chegl aint igl navem) ias sur la lengia digl final.

Gl’è adegna puspe impressiunont da veir scu tgi las scolaras ed igls scolars domineschan igl maraton da skis engiadines. Chest onn, cun chellas cundiziuns, è stada ena prestaziun extraordinaria. Per tscherts schizont ena veir'aventura. E sch’ins so durant igl mintgade da scola vurdar anavos sen talas aventuras communablas, alloura ins ò ensacu l’impressiun tgi tschertas tgossas geian pi lev.