Purscheidas e projects

Purscheidas

Meisa da mezde

Nous purschagn a tot las scolaras ed igls scolars tgi frequaintan aint igl cumegn da Surses la scoligna u la scola pirmara ed igl scalem superiour ena meisa da mezde survigilada.

Daple infurmaziuns

Ulteriouras structuras digl de

Vous pudez lascher survigilar igl(s) Voss unfant(s) ainten scola ainfra las ulteriouras structuras digl de avant l'instrucziun dallas 7.00 anfignen allas 7.50 scu er siva dall'instrucziun anfignen igl pi tard allas 18.00.

daple infurmazuns

Lavour sociala da scola

La lavour sociala da scola è en post da cunsegliaziun confidenzial, voluntari e sainza costs per unfants, per giuvenils, per persungas responsablas per l'educaziun scu er per collaboratouras e collaboratours dalla scola.

Daple infurmaziuns

Purscheidas per promover

Vetiers totgan: la promoziun da scola integrada antras pedagogas curativas/pedagogs curativs, instrucziun da promoziun per unfants da lungatg ester, logopedia/svilup digl lungatg scu er l'instrucziun da musica e da sa nudar.

daple infurmaziuns

Activitads spezialas

Scoligna all'aria frestga, visetas regularas alla biblioteca, vasta purscheida da roms facultativs segl scalem superiour ed otras activitads anritgeschan igl mintgade da scola.

daple infurmaziuns

Promoziun da duns e d'unfants cun talents

La promoziun da duns e d'unfants cun talents è en'incumbensa fundamentala dalla scola publica e succeda per part ainten classa e per part an lecziuns da promoziun.

Mehr dazu


Projects

lavour da project 3. superioura

Cun l'introducziun digl nov plan d'instrucziun è sa midada per part la tavla da lecziuns dalla 3. superioura. Da nov cuntigna chella mintgamai dus lecziuns "individualisaziun" e "lavour da project“. 

Daple infurmaziuns

Emdas da Project

Da taimp an taimp sa fatschaintan igls noss scolars intensivamaintg cun en tema durant en'emda da project.

daple infurmaziuns

Cunsegls da scolaras e scolars/partizipaziun da giuvenils

Ainfra igl project cumplessiv «Partizipaziun d'unfants e giuvenils aint igls cumegns grischuns» da jugend.gr èn an en amprem zap nias fundos dus cunsegls da scolars per la nossa scola.

Daple digl project

Purscheidas per scolas digl Parc Ela

Purtar pi manevel la nateira e la cultura indigena a scolaras e scolars ed experimentar ella communablamaintg: Tar las purscheidas per scolas digl Parc Ela vignan las scolaras ed igls scolars sezs activs. Cotras experimentescha els scu tgi els son contribueir, damai scu tgi son ager. 

daple infurmaziuns