Construcziun nova tgesa da scola Grava

La tgesa da scola dalla scoligna e dalla scola primara Grava vign reconstrueida ed angrondaneida. Cotras survign Surses ena tgesa da scola conforma agl taimp tgi corresponda agls basigns digls unfants e dallas persungas d'instrucziun. Las lavours da construcziun èn planisadas a parteir dalla stad 2024. Ins chinta tgi cuzzaron dus onns.

Gio da blers onns exista alla scola Grava en grond basigns da sanaziun ed amplificaziun. Igls muteivs persiva èn multifars: cun la fusiun dalla scola da tot las scolas ainten la val dovrigl daple spazi da scola, igl plan d'instrucziun 21 prevei stanzas da scolas pi grondas per saveir porscher en'instrucziun veiva e conforma agl taimp. Vetiers ò la nossa scola schlargea cuntinuadamaintg la purscheida cumplementara igls davos onns. Vetiers totgan la purscheida dallas ulteriouras structuras digl de e la promoziun da rumantsch per unfants ainten la vigliadetna prescolara.

Nova tgesa da scola ed organisaziun digl travagl da scola

Per chel muteiv planisescha igl cumegn da Surses ena nova construcziun per la tgesa da scola per la scoligna e per la primara a Grava. Gl'è planiso da scumanzar cun las lavours da construcziun la stad 2024. Per la construcziun dalla nova tgesa da scola è nia mano tras ena concurrenza da projects. La populaziun ò gia la pussebladad da piglier invista ainten igls projects inoltros. Gudagnea la concurrenza ò igl project "egn dus treis" alla ARGE Ruch & Partner ed RBA Architekten. Igl project è nia eligia dad ena giuria unanimamaintg.

La cumischung communala ansemen cun igl uffezi da biagier digl cumegn Surses magnan igl project. Ena sub-cumischung tgi sa metta aint per igls aspects digl travagl da scola collaborescha stretg cun igl magna-project.

Unfants e persungas d'instrucziun contribueschan

Tar ena nova tgesa da scola duessan er las scolaras ed igls scolars scu er las persungas d'instrucziun pudeir purtar aint lour basigns. Per chel scopo èn neidas sviluppadas communablamaintg ideias e premissas an en process participativ e surdadas agl team da project digl cumegn. Chellas infurmaziuns èn neidas integradas aint igl briefing agls architects.

Plascheir davantor sen daple plaz e daple pussebladas / la nova tgesa da scola

La nova tgesa da scola per la scoligna e per la scola primara è ena gronda provocaziun per la scola e pigl cumegn. Pero anc pi grond è igl plascheir davantor sen ena nova tgesa da scola, noua tgi betg angal aspects funcziunals scu plaz e scu andrizzar las stanzas, mabagn er giaveischs tgi promovan tgi la scola vigna pi varieida, veiva ed inspironta on plaz. Vurde igl video dallas scolaras e digls scolars dallas classas superiouras.

Organisaziun durant la fasa da construcziun

La radunanza communala digl december 2022 ò approvo igl credit da planisaziun. La phasa da biagier niro a cuzzar radond 2 onns. Cunchegl tgi gl'è betg pussebel dad instrueir durant la fasa da construcziun ainten la scola existenta scasa la scoligna igl zarcladour 2023 ainten la Villa Aurora. La 1. anfignen 4. classa dalla scola primara vign instrueida a parteir dalla stad 2024 per dus onns ainten la scola a Salouf. Igl cunsegl da scola e la direcziun èn vedlonder dad organisar e planisar la meisa da mezde, las structuras digl de ed igls transports per chel taimp transitoric.

Schi spert tgi la decisiun è pigleida suondan ulteriouras infurmaziuns.

ULTERIOURAS INFURMAZIUNS:

surses.ch/novascola