Construcziun nova tgesa da scola Grava


Descripziun digl project construcziun nova dalla Scola Grava e sanaziun parziala digl edifezi polivalent

Igl project dalla construcziun nova dalla Scola Grava cumpeglia ena restructuraziun ed amplificaziun extendeida digl cumplex da scola existent. A madem taimp vign sano ed amplifitgia parzialmaintg er igl edifezi polivalent. I vign realiso ena nova tgesa da scola primara cun scoligna ed en pavigliun per la structura digl de (meisa da mezde e tgira d’unfants extrascolara).
La nova tgesa da scola per la scoligna e primara a Grava vign ad erueida dalla vart agl ost dalla parcella e dar en accent marcant all’architectura locala. Igl nov pavigliun dalla structura digl de vign plazzo ainten la part agl sid dalla parcella an direcziun digl Schletg. 
An connex cun igl project dalla construcziun nova vign ramplazzo igl scoldamaint existent (scoldamaint dad ieli) aint igl edifezi polivalent dad en scoldamaint da pellets da lenn. Scu varianta digl scoldamaint cun pellets da lenn ins ò anc per mangs da sclareir ena varianta da scoldamaint da caleira a distanza. Per cass tgi en access ad en scoldamaint da caleira a distanza fiss realisabel ainfer taimp nizevel, savess igl indrez da scoldamaint anc neir adatto aint igl rom d’ena midada da project. Igls costs d’investiziun digl project total sa sminuessan cun chella soluziun. Aint igl edifezi polivalent vignan pinavant fatgas sanaziuns stringentamaint g necessarias ve d’installaziuns electricas, sanitaras e ventilaziuns. Igl tetg da 40 onns vign isolo conform allas prescripziuns actualas ed i vign integro en indrez fotovoltaic effizient ainten la nova cuvreida digl tetg dalla vart digl sid. Tot las fanestras digl edifezi polivalent tgi correspondan betg anc agl standard actual, vignan ramplazzadas da fanestras da lenn/metal a vèder tripel.
Igl project è nia planiso schi persistent scu pussebel, sa basond sen las directivas digl standard da minergeia-p. La basa persiva furman volumens cumpacts da construcziuns novas sainza fatschedas cumplitgeidas, en’utilisaziun optimala digl cler digl de, producziun da caleira cun en scoldamaint da pellets da lenn, ena ventilaziun controllada cun recuperaziun dalla caleira ed en indrez fotovoltaic da gronda surfatscha sen igl tetg digl edifezi polivalent. Cun igls materials tscharnias e cun ena part schi gronda scu pussebla da construcziuns an lenn, vign risguardo er igl aspect dall’energeia greischa. An tot vign stgaffia cun chel project en stabilimaint da scola modern e persistent, tgi satisfò tant allas preteisas dall’architectura locala scu er agls basigns digls scolars e dallas scolaras e dallas persungas d’instrucziun. Ins integrescha tecnologias e materials innovativs per adampleir igls standards igls pi ots davart l’effizienza digl ambiaint e dall’energeia.
A madem mument vign er construeida ena halla da parcar sutterana tgi cumpeglia 42 parcadis. Da chels èn dotos 6 cun staziuns per carger electromobils. Ultra da chegl dattigl cun la halla da parcar ena colliaziun cuverta tranter la structura digl de e la tgesa da scola primara ed igl edifezi polivalent. Las furmiziuns dalla roba per igls magasigns dalla cuschigna dalla structura digl de ins pò far directamaintg tras la halla da parcar.

plascheir da daple Spazi e daple pussebladads

La construcziun nova dalla tgesa da scola per la scoligna e per la primara è per la scola e pigl cumegn ena gronda sfeida. Ma anc pi grond è igl plascheir dad ena nova scola an la quala betg angal aspects funcziunals scu plaz ed indrezs stattan aint igl center, mabagn noua tgi er giavieschs tgi fon la scola pi varionta, veiva ed inspironta on plaz. Igl edifezi nov  pussibilitescha en model da scola conform agl taimp cun spazis d'amprender flexibels.
Er igls cunsegls da scolar(a)s èn sa fatgs partratgs ansemen cun lour conscolar(a)s e conscolars. Ordlonder è do en curt video tgi serva agls architects scu basa. Segl documaint agiunto pudez liger ena resumaziun digls giaveischs e dallas ideias. 

Travagl da scola durant la fasa da construcziun  

Durant la fasa da construcziun dalla nova tgesa da scola per la scoligna e la scola primara a Grava ò li l'instrucziun pigls unfants da scoligna e per las scolaras ed igls scolars dall'amprema primara anfignen la terza superioura suandontamaintg:

  • igl travagl da scoligna ò li, scu gio igl onn da scola 2023/24, ainten la Villa Aurora a Savognin.
  • las scolaras ed igls scolars dalla 1. – 3. classa primara vignan instruias a Salouf.

  • las scolaras ed igls scolars dalla 5. e 6. classa primara visetan durant igl onn da scola 2024/25 l’instrucziun a Naloz (anterioura tgesa communala Savognin).

  • las scolaras ed igls scolars dalla 4. classa primara e dalla 1. – 3. superioura vignan instruias ainten la tgesa da scola Barnagn a Savognin.

  • la luvranta sociala da scola è preschainta en mez de a Salouf ed en de a mez a Savognin.

  • la logopedia ò li a Salouf ed ainten la Villa Aurora.

  • la survigilaziun da mezde vign purscheida a Salouf per las scolaras ed igls scolars tgi frequaintan la scola a Salouf ed a Savognin per scolaras e scolars tgi frequaintan la scola a Savognin